മുഖക്കുരു നിയന്ത്രിക്കാൻ

മുഖക്കുരു നിയന്ത്രിക്കാൻ 

* അമിതമായ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുക. 
* ഗ്ലിസറിൻ കലർന്ന വൈറ്റമിൻ ഇ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസവും മൂന്നുനേരമെങ്കിലും മുഖം കഴുകുക. 
* ആവശ്യത്തിന് കാത്സ്യം കഴിക്കുക.
* നെറ്റിയിലേക്ക് മുടികൾ ഊർന്നുകിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 
* മുഖക്കുരുവോ, ചുവന്ന പാടോ കണ്ടാൽ അത് പൊട്ടിക്കരുത്.
* എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും മുഖം നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഹെർബൽ മോയിസ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കുക

Search This Blog