ഹെർബൽ ടീയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ഹെർബൽ ടീയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ഹെർബൽ ടീ പല തരമുണ്ട്. ഓരോതരത്തിലുള്ള ഹോർബ്സും ഓരോതരം അസുഖങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ശരീരത്തിന് സൗന്ദര്യവും ഓജസും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹെർബൽ ടീ കുടിക്കുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധി ക്കാം . > ജനറൽ ടോണിക്കിന്റെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. > ശരീരത്തിലെ നാഡികളെ സജീവമാക്കുന്നു. > ഉറക്കം സുഖകരമാക്കുന്നു. > ത്വക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു. > രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. > മുടിയും നഖവുമെല്ലാം നന്നായി വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. > ശരീരത്തിന്റെ ഓജസ് നന്നാക്കുന്നു. > സംഘർഷവും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. > കണ്ണുകൾക്ക് തിളക്കമേകുന്നു. > ശരീരത്തിനാവശ്യമുള്ള മിനറലുകളും വൈറ്റമിനുകളും നൽകുന്നു. > ആശ്വാസം പകരുന്നു. > ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറത്തുകളയുന്നു. > "കെൽപ്പ്' എന്ന ഹെർബ് അരയ്ക്കുചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. "ലമൺഗ്രാസ്' ടീ ത്വക്കിന് അഴക് നൽകുകയും, തിളക്കമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. > തുളസിയില കൊണ്ടുള്ള ടീ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു. വായിലെ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

Search This Blog

Blog Archive