ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോഴും പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും

ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോഴും പാകം ചെയ്യുമ്പോഴും

* നല്ല ചിക്കൻ മൃദുവായിരിക്കും. അസ്ഥികൾ ഒടിയുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും കാണുക.
* ഗന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയാൽ ആ ചിക്കൻ വാങ്ങരുത്.
* ചിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തൂവൽ, രോമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വൃത്തിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. 
* ഉപ്പോ, മഞ്ഞളോ ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമ്മിക്കഴുകുക.
* മാംസം ഉറപ്പില്ലാത്തതും വലിയുന്നതുമാണെന്ന് കണ്ടാൽ പാകം ചെയ്യരുത്.
* വറുത്ത ചിക്കൻ വീണ്ടും വറുക്കുമ്പോൾ അതിലെ മാംസം കരിയാം. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വസ്തു കാൻസറിന് കാരണമാകാം . 
* പാചകം ചെയ്ത ചിക്കനിൽ പിങ്ക് നിറം കണ്ടാൽ അത് വേണ്ടത്ര വെന്തിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 
* അടപ്പുള്ള ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പാത്രങ്ങളിൽ വേണം ചിക്കൻ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ 
* ചിക്കന് ചുവപ്പുനിറമോ മറ്റോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കാം

Post a Comment

0 Comments

Search This Blog