സുരക്ഷിത വ്യായാമം

സുരക്ഷിത വ്യായാമം

     ബാല്യം ഇന്ന് സംഘർഷഭരിതമാണ്. സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായ സംഘർഷങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെയും ഇടയിൽപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ബാല്യം തന്നെ നഷ്ടമാക്കും.
ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങളിൽനിന്ന് മോചനം നേടാൻ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ സഹായിക്കുകതന്നെ വേണം. വ്യായാമം ഇതിന് പറ്റിയ മാർഗ്ഗമാണ്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനുമുമ്പോ പോയിട്ടുവന്നതിനു ശേഷമോ വ്യായാമമാകാം. വ്യായാമം കുട്ടികളിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നു. കുട്ടികൾ സൈക്കിൾ സവാരി നടത്താനോ, ബൈക്ക് ഓടിക്കാനോ, കേറ്റിംഗ് നടത്താനോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചുകൊടുക്കാം. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവബോധം ലഭിച്ചാൽ കുട്ടികൾ മുതിർന്നുകഴിഞ്ഞാലും, ആ ശീലം തുടരും. ഇതാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

Search This Blog

Powered by Blogger.