സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആരോഗ്യനിർദ്ദേശങ്ങൾ   കാത്സ്യം ധാരാളം കലർന്ന ഭക്ഷണത്തിന് സ്ത്രീകൾ പ്രാധാന്യം നൽകണം. ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്...

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് പനിനീർ പനിനീർപ്പൂവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സുഖമുള്ള നിരവധി സ്മരണകൾ തികട്ടിവരുന്നു. നാമറിയാതെ ...

പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത  പ്രകൃതിദത്ത സൗന്ദര്യ ടിപ്സ് തലമുടി തഴച്ചുവളരാൻ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ആവണക്കെണ്ണ ചെറുചൂടോടെ തലയോട്ടിയിൽ നല്ലവണ്ണം തേച്ചു...

കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സ്വാസികയെ തേടി കുറേ ഫോൺ കാളുകൾ വരുന്നു. “ദത്തുപുത്രി' എന്ന സീരിയലിലെ അഭിനയം കണ്ടശേഷമാണ് ഈ വിളിയെല്ലാം വരുന്നത്. ...

KEEP YOUR LIVER HEALTHY The Liver is the biggest gland in body, roughly one to 1.2 kg in weight. It is situated in the right upper abdomen....

HAIRLESS BEAUTIES!   It is important to take care of your body, and feel good with what you see in the mirror. One of the obstacles to look...

TOP EXERCISES FOR WOMEN AT 40  Listed below are some recommended exercises for women at 40: Walking: Walk – it is the best form of exercise...

LOVE YOURSELF & SHOW IT OFF   Most of the ladies spend their precious time in thinking on what will make them look good, what's new...

STAY  HEALTHY THIS MONSOON The much-awaited rainy season is here. It reminds us of staying at home, sipping hot coffee, enjoying pakodas an...

AN OUT-OF- FASHION ARTICLE Fashion! What's fashion?   According to the English dictionary, “fashion” means "current, popular custo...

Search This Blog